Skip to main content

Teachers Grades 1-5

Teacher Websites

Visit Teacher websites that are active links (blue) in the list below:

First Grade
Liza Dembiec Teacher
Rebecca Metodiev Teacher
Michelle Procter Teacher
Dena Stetter Teacher
Second Grade
Amy Adams Teacher
Annette Burns Teacher
Suzy Griffin Teacher
Debra McCoy Teacher
Gina Reney Teacher
Third Grade
Lisa Bartik Teacher
Tracey Brooks Teacher
Adele Dragovich Teacher
Trace Wilcox Teacher
Fourth Grade
Holly Capozzi Teacher
Barbara Eusey Teacher
Jim Gray Teacher
Sarah Rizkallah Teacher
Debbie Valdez Teacher
Fifth Grade
Jennifer Beneventi Teacher
Miss Cameron Teacher
Carrie Millat Teacher
Johnnie Perry Teacher

Email Addresses

Click on name to send an email.

 

Liza Dembiec                    1st Grade

 

Rebecca Metodiev              1st Grade

 

Michelle Procter                 1st Grade

 

Dena Stetter                     1st Grade

 

Amy Adams                      1st/2nd Grade

 

Annette Burns                   2nd Grade

 

Suzy Griffin                       2nd Grade

 

Debbie McCoy                    2nd Grade

 

Gina Reney                        2nd Grade

 

Lisa Bartik                         3rd Grade

 

Tracey Brooks                    3rd Grade

 

Adele Dragovich                 3rd Grade

 

Trace Wilcox                      3rd Grade

 

Holly Capozzi                     4th Grade

 

Barbara Eusey                   4th Grade

 

Jim Gray                           4th Grade

 

Sarah Rizkallah                 4th Grade

 

Debbie Valdez                   4th Grade

 

Jennifer Beneventi             5th Grade

 

Bonnie Cameron                5th Grade

 

Carrie Millat                      5th Grade

 

Johnnie Perry                    5th Grade